+420607422231

recepce@usov.eu

online

Vesnička Bezděkov u Úsova leží v kotlině mezi pahorky na Polickém potoce v nadmořské výšce 350 až 360 m a zaujímá plochu 153 ha; pozemkové knihy má od r. 1763. Název vsi pochází od osobního jména Bezděk podobně jako u stejnojmenného Bezděkova nad Třebůvkou. Německé jméno Bezdiek je zkrácený český název.

Bezděkov u Úsova se připomíná v listinách poprvé r. 1371, kdy markrabě Jan Jindřich odkázal Bezděkov ještě s jinými vesnicemi svému synu Prokopovi. Ve výčtu vesnic, které roku 1344 patřily k úsovskému panství, není ještě jmenován. Roku 1371 už je Bezděkov uveden mezi zbožím úsovského panství. K úsovskému panství patřil Bezděkov jak za pánů z Kunštátu, tak za pánů z Vlašimě, za Boskoviců i Lichtenštejnů. Roku 1492 pustili bratři Karel a Jiří z Vlašimě Bezděkovu odúmrť. Roku 1551 sňal Jan Jetřich Černohorský z Boskovic s Bezděkovských břemeno posílat na úsovský hrad hlásné.

Category:Bezděkov u Úsova - Wikimedia Commons

Podle urbáře úsovského panství z r. 1564 tu bylo sedm usedlých české národnosti, kteří drželi jeden a půl lánu rolí. Pak tu byla ještě jedna pustina při sovineckých hranicích. Jak ukazuje následující urbář z roku 1588, probíhala ještě v druhé polovici 16. století na úsovském panství intenzivní kolonizace, neboť tu již bylo deset usedlých, z toho tři s německými jmény. Z oněch deseti usedlých byli tři zahradníci a jeden mlynář.

Bezděkov u Úsova: Objevte kouzlo moravské Provence a navštivte statek  provoněný levandulí - OLOMOUC.CZ

Ves velmi utrpěla třicetiletou válkou. Měla výměru jednoho lánu a 27 měřic. Roku 1667 tu bylo šest domů dříve osedlých a tři nově osedlé.  Roku 1673 tu bylo 41,63 měřic rolí druhé třídy a 20,75 měřic nově vzdělaných polí třetí třídy. Roku 1771 žilo v Bezděkově 91 obyvatel české národnosti, roku 1793 tu bylo již 19 domů se 116 obyvateli a 120 jiter polností prostřední jakosti. Roku 1834 bylo ve vsi 20 domů se 151 obyvateli.

Bezděkov patřil v nejstarších dobách ke kostelu v Polici, pak byl součástí farnosti úsovské. Přiškolen byl do Police.

Severní části vsi mající 17 domů říkali Malý Bezděkov a jižní části o 12 domech Velký Bezděkov.

V okolí Bezděkova bylo naleziště železitých hlinek. Současné době Obec Bezděkov je integrovanou obcí města Úsov

Levandulový statek Bezděkov - 5. a 6. 7. 2018: Úsov

 

Bezděkov u Úsova

Obec Bezděkov je integrovanou obcí města Úsov. Jedná se o velmi malou obec, která v současné době čítá zhruba 50 obyvatel. Zvláštností této obce je její místní rozdělení na Malý a Velký Bezděkov. Obě části leží v údolí při silnici ve směru od Police na Janoslavice v nadmořské výšce 320 m.n.m. a dělí je kopec.

Obec byla v roce 1960 sloučena s obcí Police, od roku 1985 připadly obě obce k Úsovu. Od roku 1990 je Police samostatnou obcí a Bezděkov zůstal úředně pod Úsovem.

Bezděkov se rozkládá na katastru o rozloze 153 ha. Svým obyvatelům nabízí čisté, klidné životní prostředí, obklopené lesy a poli. Za veškerými službami, zaměstnáním a školami musí obyvatelé vyjíždět do Úsova či větších měst regionu – Mohelnice, Zábřeh. Od Úsova je vzdálena zhruba 4,5 km.

Ves se historicky objevuje u úsovského panství prvně roku 1371.

Kříž na okraji Bezděkova u Úsova | Drobné památky

Specifikem této malé zemědělské obce bylo naleziště železitých hlinek, které byly již před 1. světovou válkou zpracovávány malým závodem na výrobu přírodního červeného barviva a tato výroba se po určitou dobu udržela i po 2. světové válce.

Translate »